UCHWAŁA NR …. /2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Określenia zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej.

 

Na podstawie art. 22 ust. 2, 3 punkt 10 ustawy z dnia 24 czerwca o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ………….. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Ewidencja kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na ich pokrycie, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej prowadzona będzie na zasadach pełnej księgowości przy zastosowaniu komputerowego systemu finansowo księgowego, stanowiącego własność zarządcy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.