UCHWAŁA NR 4/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Ustalenia wysokości składki i przeznaczenia funduszu remontowego.

 

Na podstawie art. 22 ustęp 2, 3  pkt  2,3 oraz art.14 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ………………… w Poznaniu, uchwala co następuje:

§ 1

1.      Składka na fundusz remontowy od dnia 2005-….-…. wynosić będzie …… zł/m² powierzchni użytkowej lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi i jest płacona miesięcznie razem z zaliczką na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i świadczeń.

 

2.      Z funduszu remontowego może być czasowo pokrywana ewentualna nadwyżka wydatków nad przychodami  z tytułu zarządu i administrowania wynikła z finansowania bieżącej działalności Wspólnoty. Wykorzystane przejściowo środki muszą być zwrócone na konto funduszu w bieżącym okresie rozliczeniowym.

 

3.      W 2005 roku z funduszu remontowego pokryte zostaną wydatki na bieżącą konserwację o ile na ich pokrycie nie wystarczą przychody z tytułu zarządu i administrowania.

 

§ 2

 

Decyzję o wydatkach funduszu remontowego pozostawia się w gestii Zarządu Wspólnoty.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.