UCHWAŁA NR 6/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: naliczania odsetek za zwłokę w opłatach na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń u osób zalegających z opłatami dłużej niż .... dni.

 

Na podstawie zapisów art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. …………………  w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Wspólnota Mieszkaniowa udziela Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do naliczania odsetek w wysokości ……….. za każdy dzień zwłoki z wniesieniem opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i świadczeń. Odsetki będą naliczane, jeśli zwłoka z wniesieniem opłat przekroczy …. dni. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto Wspólnoty.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.