zał. nr 7

 

..........................................................                                    Poznań 2005-….-….

                (Imię i nazwisko)

 

Właściciel / le* lokalu nr ............

 

przy ulicy ………………. nr ..... m …. w Poznaniu

 

 

Pełnomocnictwo

 

 

            Na podstawie art. 99 Kodeksu Cywilnego udzielam / my* swojego pełnomocnictwa do reprezentowania mnie / nas* na Zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości przy ulicy …………… nr …. w Poznaniu oraz głosowania przy podejmowaniu uchwał Panu / Pani*

 

 

.......................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko Pełnomocnika)

 

 

 

leg. się dowodem osobistym nr: .............................................................................

                                                               (Seria i nr dowodu Pełnomocnika)

 

 

 

 

 

........................................................................................

Podpis /y* Właściciela /li* lokalu

 

 

*Niepotrzebne skreślić.