UCHWAŁA NR 2/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Uchwalenia rocznego planu gospodarczego na rok 2005 i ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń.

 

Na podstawie art.22 ust. 2, 3 pkt 2 i 3 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ………………….. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Wspólnota mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości zatwierdza plan gospodarczy na 2005 rok – zgodnie z zamierzeniami omówionymi w sprawozdaniu Zarządu i załączonymi tabelami.

 

§ 2

Od dnia 2005-….-…. opłaty z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną będą wnoszone przez właścicieli wg stawek wynikających z planu gospodarczego na rok 2005, zgodnie z załączonymi tabelami.

 

§ 3

Opłaty z tytułu świadczeń na rzecz właścicieli poszczególnych lokali będą wnoszone zaliczkowo co miesiąc, w wysokości określonej planem gospodarczym wspólnoty lub wynikającej ze średniego kosztu w poprzednim okresie rozliczeniowym, przypadającego na przyjętą w planie gospodarczym jednostkę rozliczeniową.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.