UCHWAŁA NR …. /2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną

 

Na podstawie art. 18 ust. 2a, art. 20 i 23 ustawy z dnia 24 czerwca o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. …………… w Poznaniu uchwala:

 

§ 1

Zmienia się dotychczasowy Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany przez ………………………..

 

§ 2

Ustanawia się Zarząd nieruchomością wspólną w ten sposób, że spośród właścicieli lokali wybierani są członkowie Zarządu, a funkcja Zarządcy powierzana jest właściwej w sprawach zarządzania nieruchomościami osobie fizycznej lub prawnej.

 

§ 3

Wprowadzenie w życie ustanowionego sposobu Zarządu nieruchomością wspólną następuje z dniem podjęcia uchwały, przy czym dotychczasowy Zarządca pełnić będzie swoje obowiązki do dnia ........-….-…..

 

§ 4

Niniejsza uchwała zostaje zaprotokołowana przez notariusza i stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Dla jej zmiany wymagane jest również zaprotokołowanie poprzez notariusza pod rygorem nieważności.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.