UCHWAŁA NR …/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Wydatków finansowanych ze środków funduszu remontowego.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 oraz art. 22 ustęp 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ………………… w Poznaniu, uchwala co następuje:

§ 1

1.      W roku 2005 Wspólnota Mieszkaniowa wykona remont nieruchomości wspólnej w zakresie …………………………

 

2.      Koszt wykonania remontu, którego szacunkową wartość określono na ……………… zł zostanie sfinansowany ze środków funduszu remontowego.

 

§ 2

 

Wspólnota Mieszkaniowa udziela Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do wykonania czynności związanych z wykonaniem uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.