UCHWAŁA NR 3/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń.

 

Na podstawie art.22 ust. 2, 3 pkt 3 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ………………….. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Od dnia 2005-….-…. opłaty z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną będą wnoszone przez właścicieli w kwocie …….. /m² powierzchni użytkowej lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi miesięcznie.

 

§ 2

Opłaty z tytułu świadczeń na rzecz właścicieli poszczególnych lokali będą wnoszone zaliczkowo co miesiąc, w wysokości przyjętej planem gospodarczym wspólnoty lub wynikającej ze średniego kosztu, przypadającego na przyjętą w planie jednostkę rozliczeniową w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.