Wspólnota Mieszkaniowa                                                        Poznań 2005-….-….

Właścicieli Nieruchomości

ul. ………………………..

…. - …………. Poznań

 

ZAWIADOMIENIE

O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. …………………. W POZNANIU

 

            Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości ul. ………….. Poznań, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r.) zawiadamia, że w dniu ….-….-2005 r. o godzinie ….:…. w …………………… ……………………. przy ulicy …………………. nr ….. w Poznaniu odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości (uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości).

 

            Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Odczytanie porządku obrad
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu (zał. nr 1) oraz bilansu (zał. nr 2) i rachunku wyników (zał. nr 3) Wspólnoty Mieszkaniowej za okres od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 rok.
  7. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami (zał. nr 4):

Nr 1 – Udzielenie absolutorium dla zarządu za 2004 rok,

Nr 2 – Uchwalenie planu gospodarczego na 2005 rok (zał. nr 5),

Nr 3 – Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (zał. nr 6)

Nr 4 – Ustalenie wysokości składki i przeznaczenia funduszu remontowego w 2005 roku

Nr 5 – Udzielenie Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do wytoczenia powództwa przeciwko Członkom Wspólnoty długotrwale zalegającym z zapłatą należnych od nich opłat.

Nr 6 – Ustalenie sposobu naliczania odsetek od nieterminowych zapłat.

Nr 7 – Wybór Zarządu Wspólnoty na rok 2005

  1. Wolne wnioski i głosy.
  2. Zamknięcie zebrania.

 

W głosowaniu za właściciela może głosować jego pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (wzór w załączeniu – zał. nr 7).

Współwłaściciele lokali, o ile nie mogą przybyć na zebranie w pełnym składzie, również proszeni są o przedstawienie pełnomocnictw pozostałych współwłaścicieli.

 

                                                                                  Z poważaniem

 

 

                                                           Z up. Zarządu: ………………………….

                                                                                              Administrator