UCHWAŁA NR …./2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej.

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ………….. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Wspólnota mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości zmienia przeznaczenie części wspólnej nieruchomości …………………… zgodnie z załączonym rysunkiem i przeznacza ją do …………………….  

§ 2

 

Wspólnota Mieszkaniowa udziela Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.